luni, 8 noiembrie 2010

Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

Multe și mari faceri de bine ale lui Dumnezeu s-au făcut oamenilor prin îngerii lui Dumnezeu, pentru că ei sunt pentru noi, mijlocitori, ajutători şi rugători către Dumnezeu. Iar Mihail, ca un mai mare peste ostile cerești, ne izbăvește pe noi de toate primejdiile şi necazurile, de boli şi de păcate. Ca a fost pus întâiul peste îngeri, în locul lui Lucifer şi lumina lui nu suferă sa o vadă cel ce a căzut.
Iar pentru ceilalți îngeri, așa s-a zis în Scriptura. Când Adam a fost înșelat de satana şi s-a izgonit din Rai şi cu moarte s-a osândit şi neamul omenesc de la dânsul a început a se înmulți, începând de atunci, îngerii au fost puși de Dumnezeu de paza tuturor oamenilor, ca să nu rămână ei fără de purtare de grija şi sa fie înșelați de satana. Si de atunci, tot credinciosul își are îngerul lui păzitor, iar necredincioșilor s-a pus un înger păzitor asupra fiecărei tari, precum şi Moise a zis: "A pus hotare neamurilor după numărul îngerilor lui Dumnezeu".
De înger a fost luat şi Enoh şi a fost dus in Rai, ca pana la a doua venire a Domnului pe pământ, sa nu vadă moartea cea de obște a oamenilor. La fel şi lui Noe celui drept, îngerul i-a vorbit de potop şi l-a învățat pe el cum sa facă corabia, spre scăparea lui şi a fiilor lui, ca sa rămână rădăcina de la Adam, cel întâi zidit, şi să se înmulțească neamul omenesc, asemenea şi jivinele, toate cele fără număr neamuri de dobitoace şi de fiare şi de celelalte necuvântătoare, sa le păzească spre trebuință oamenilor. Înger a fost şi cârmaciul corabiei în acele mari ape şi vanturi. După care i-a spus lui Noe cum sa scrie el despre jertfe.
Si lui Avraam de-a pururea îngerii i-au fost sprijinitori şi ajutători la război, când a biruit pe împăratul Codorlamor, care avea cu sine trei sute de mii de ostași, iar Avraam, numai trei sute optsprezece copii de casă, că avea ajutorul pe îngerii lui Dumnezeu. Şi pe Moise îngerul l-a pus mai mare peste seminția lui Israel şi multe minuni a făcut cu dansul: pe israiliteni i-a trecut marea, pe Faraon l-a afundat iar în pustiul Sinai minuni a făcut.
Si in cetatea Ferza, Valac împăratul a chemat pe Valaam vrăjitorul, zicându-i să blesteme pe israiliteni ca sa-i fie lui robi, iar îngerul l-a întâmpinat pe el în porțile cetății. Deci, catârul a văzut pe înger şi a strivit piciorul lui Valaam. Apoi Valaam, văzând pe înger, i s-a rugat lui zicând: "Nu mă pierde pe mine, stăpâne, ca iată acum nu ca să blestem, ci ca să binecuvântez pe Israel voi merge", precum a şi fost. Iar când a răposat Moise, atunci Mihail Arhanghelul i-a îngropat trupul sau. Iar după aceasta, când Iisus al lui Navi a înconjurat Ierihonul, întru care erau șapte împărați Canaan-ei, după ce au căzut zidurile din temelii, atunci a văzut Iosa pe Mihail stand ca un ostaș înarmat şi i-a zis lui: "Al nostru ești, sau din protivnicii noștri?" Şi i-a zis Mihail lui: "Eu sunt voievodul oștirii puterilor cerești şi acum am venit spre ajutorul tău". Iar Iosua i s-a închinat lui, zicând: "Ce poruncești stăpâne, robului tău?" Iar voievodul oștirii Domnului i-a zis: "Scoateți încălţămintele din picioarele tale, ca locul pe care stai sfânt este". Şi a făcut Iosua așa. Şi a surpat Domnul toata puterea canaaneilor şi a dat lui Israel pământul acela, pe care l-a făgăduit Dumnezeu părinților lor.
Însă, după aceea, întărindu-se madianitenii şi robind pe israiliteni, s-a arătat îngerul lui Ghedeon şi i-a zis: "Să iei cu tine trei sute de ostași şi să mergi împotriva împăraților lui Madiam, Greb şi Zebei", cu care erau o mie de mii de madiamiteni. Şi a făcut Ghedeon așa. Însă a dat oamenilor săi felinare şi făclii şi au năvălit asupra madiamiţilor noaptea şi din tulburarea îngerească aceștia s-au tăiat între ei şi numai cei ce aveau felinare şi erau cu Ghedeon, aceia au rămas vii.
Şi iarăși s-a arătat îngerul lui Manoe şi femeii lui, spunându-le lor de nașterea lui Samson, care s-a răzbunat asupra celor de alt neam şi a vrăjmașilor lui Israil. Încă şi când a ieșit David la război cu Goliat şi l-a lovit pe el cu praștia in frunte, iarăși îngerul Domnului l-a lovit pe Goliat de dinapoi şi a căzut în brânci. Că dacă David l-ar fi doborât pe el, apoi ar fi căzut cu faţa în sus, iar nu cu faţa în jos. Iarăși îngerul slujea minunat lui Ilie şi bucate îi da lui din mâinile sale. Iar in vremea lui Iezechia, a venit asupra Ierusalimului Senahrib, împăratul asirienilor şi defăima pe Atotștiutorul Dumnezeului lui Israil, iar Iezechia s-a rugat Atotștiutorului şi a trimis Dumnezeu pe îngerul Sau şi a ucis îngerul Domnului o suta treizeci şi cinci de mii din tabăra asirienilor.
Şi iarăși, întru același Ierusalim, îngerul venea in tot anul şi tulbura scăldătoarea Siloamului şi multe tămăduiri făcea. Multe încă însuși Dumnezeu a făcut, arătându-se în chip de înger, precum s-a arătat şi lui Avraam în trei feţe şi cu Iacov s-a luptat şi la cei trei tineri din Babilon văpaia cuptorului în rouă s-a schimbat. Şi iarăși îngerul a izbăvit pe Daniil în groapă de gura leilor. Iar pe Avacum, el l-a dus din Ierusalim în Babilon şi pe același Daniil cu hrana l-a hrănit. Îngerul iarăși a surpat pe Nabucodonosor împăratul, din cinstea împărăteasca, pentru mândria lui, şi din om în dobitoc cu chip străin l-a făcut şi șapte ani cu iarba şi cu pământ s-a hrănit, precum mai înainte Daniil îi zisese lui. Deci, vedeți, fraților, câte faceri de bine a arătat Dumnezeu, pentru îngerii Săi, în Legea veche; apoi cu cât mai mult, în darul cel nou lucruri minunate a făcut.
Așa, când Hristos S-a sculat din groapa, îngerul a vestit mai întâi femeilor, zicând: "Hristos a înviat, nu mai plângeți de acum". Îngerul şi pe Petru l-a scos din temniță şi legăturile lui Pavel le-a rupt şi temnița a cutremurat-o. Îngerul Domnului a răpit pe Filip Apostolul de la ochii famenului şi l-a adus pe el din Gaza la Azot. Îngerul s-a arătat şi lui Corneliu sutașul, la al nouălea ceas din zi, pe când postea şi se ruga lui Dumnezeu, când i-a poruncit lui sa cheme la sine pe Apostolul Petru.
Îngerul a fost ajutător în război Împăratului Constantin asupra păgânului prigonitor Maxentiu şi tot el a încredințat pe Constantin împăratul, arătându-i lui crucea pe cer şi zicându-i: "Cu acest semn vei învinge pe vrăjmașii tai". Îngerul a fost ajutător bine-credinciosului împărat Iraclie asupra lui Cosroe păgânul împărat persan. Iarăși, îngerii Domnului întăresc şi pe Mucenici a grai împotriva păgânilor împărați, la războaie ajuta bine-credincioșilor împărați şi cuvioșilor părinți pustnici le ajuta ca să biruiască meșteșugurile diavolești, Mucenicilor în chinuri le ușurează durerile şi rănile şi alte multe şi de mirare minuni fac: cuptoarele ce ard cu foc se sting, gurile leilor şi ale pardoşilor le leagă şi pe morți îi înviază.
Îngerii sunt păzitori şi slujitori plăcuți lui Dumnezeu, cuvioșilor părinți şi viețuitorilor in pustie: hrana acelora le aduc, fiind trimiși de Dumnezeu şi le-o dau cu mâinile lor, precum lui Pavel Tebeul şi marelui Eftimie le-a înmulțit pâinile şi vinul şi undelemnul. Şi nu numai acestora, ci şi la mulți alți sfinți slujesc îngerii şi multe şi negrăite minuni fac in veacul acesta. Pentru care pricina şi Domnul Însuși zice, către credincioși: "Să nu disprețuiți, pe vreunul din aceştia mici că, zic vouă că îngerii lor, in ceruri pururea văd fata Tatălui Meu, Care este in Ceruri" (Matei, 18, 10).
Deci, Acestuia urmându-I noi toți, sa lăudăm acest cinstit praznic al marelui Arhanghel al lui Dumnezeu Mihail, şi, împreună cu dânsul, al tuturor îngerilor Domnului, care se trimit de El, spre slujba, Sfinților, plăcuților Lui şi tuturor credincioșilor le aduc daruri de la dansul. Pentru aceasta şi soborul ce se prăznuiește in ziua aceasta, soborul Sfântului Arhanghel Mihail şi Gavriil se numește.

Un comentariu:

istorie spunea...

am zis sa iti pun un comentariu ca am vazut ca nu a postat nimeni. Multimim Sfintilor ca au grija de noi.